ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ BEHANDELOVEREENKOMST 

 

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Carta Coaching en de cliënt:

 

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft
  afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een
  behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
   

 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;|

  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopend het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
   

 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn; b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings- overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
   

 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan twee maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
   

 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent via bankoverboeking na de sessie af, tenzij anders afgesproken. 

  Psychosociale behandeling tarief 90euro
  Integratieve psychotherapie tarief: 90euro
  Coaching tarief: 120euro excl. btw
  Coaching zakelijke tarief: 150euro excl. btw
   

 6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee personen anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur.
   

 7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
   

 8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / een werkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
   

 9. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd. Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
   

 10. De therapeut houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
   

 11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het de door NZA bepaalde uurtarief van 86,57eur voor 2020.
   

 12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van Gespecialiseerde Psychosociale therapie NVPA, Schematherapie VST, RBCZ en Cognitieve Gedrags Therapie VGCt. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (www.p3nl.nl). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu
   

 13. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
   

 14. Carta Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
   

 15. Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de P3NL en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu). 
   

 16. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Carta Coaching gelezen (welke vermeld staat op de website www.cartacoaching.nl) en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
   

 17. Carta Coaching is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Sumatrakade, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet. 

Contact

Cristiana Carta

Coaching & Psychotherapy Practice

E: contact@cartacoaching.nl

 

When:

Maandag, Dinsdag, Donderdag,

9.00 - 16.00

Vrijdag 

9.00 - 13.00
 

NVPA lidmaatschap 104706
RBCZ lidmaatschap 200241R

KVK 72662549
BTW NL002475906B50
Persoonlijke AGB-code: 94106659

Praktijk AGB-code: 94065314

 • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Personal Life Coach.